bryanomarmartinezmunoz12


ETS2 Stats


 • Singleplayer Jobs 3
 • Singleplayer Distance 243 KM
 • Singleplayer Economy 98.35 L/100KM

 • TruckersMP Jobs 10
 • TruckersMP Distance 12979 KM
 • TruckersMP Economy 29.75 L/100KM

ATS Stats


 • Singleplayer Jobs 0
 • Singleplayer Distance 0 KM
 • Singleplayer Economy 0 L/100KM

 • TruckersMP Jobs 9
 • TruckersMP Distance 11784 KM
 • TruckersMP Economy 72.18 L/100KM