eugenioluizdiasperin


ETS2 Stats


 • Singleplayer Jobs 1
 • Singleplayer Distance 0 KM
 • Singleplayer Economy 0 L/100KM

 • TruckersMP Jobs 20
 • TruckersMP Distance 14918 KM
 • TruckersMP Economy 43.75 L/100KM

ATS Stats


 • Singleplayer Jobs 0
 • Singleplayer Distance 0 KM
 • Singleplayer Economy 0 L/100KM

 • TruckersMP Jobs 0
 • TruckersMP Distance 0 KM
 • TruckersMP Economy 0 L/100KM