christopheranthonybe


ETS2 Stats


 • Singleplayer Jobs 1
 • Singleplayer Distance 4422 KM
 • Singleplayer Economy 47.31 L/100KM

 • TruckersMP Jobs 0
 • TruckersMP Distance 0 KM
 • TruckersMP Economy 0 L/100KM

ATS Stats


 • Singleplayer Jobs 294
 • Singleplayer Distance 218502 KM
 • Singleplayer Economy 56.36 L/100KM

 • TruckersMP Jobs 0
 • TruckersMP Distance 0 KM
 • TruckersMP Economy 0 L/100KM