Playedbyeverything


ETS2 Stats


 • Singleplayer Jobs 0
 • Singleplayer Distance 0 KM
 • Singleplayer Economy 0 L/100KM

 • TruckersMP Jobs 0
 • TruckersMP Distance 0 KM
 • TruckersMP Economy 0 L/100KM

ATS Stats


 • Singleplayer Jobs 658
 • Singleplayer Distance 455262 KM
 • Singleplayer Economy 44.56 L/100KM

 • TruckersMP Jobs 3
 • TruckersMP Distance 3408 KM
 • TruckersMP Economy 57.34 L/100KM