fernando.ribeiiro


ETS2 Stats


 • Singleplayer Jobs 37
 • Singleplayer Distance 19411 KM
 • Singleplayer Economy 46 L/100KM

 • TruckersMP Jobs 24
 • TruckersMP Distance 15282 KM
 • TruckersMP Economy 43.86 L/100KM

ATS Stats


 • Singleplayer Jobs 8
 • Singleplayer Distance 6419 KM
 • Singleplayer Economy 47.2 L/100KM

 • TruckersMP Jobs 0
 • TruckersMP Distance 0 KM
 • TruckersMP Economy 0 L/100KM