fernando.ribeiiro


ETS2 Stats


 • Singleplayer Jobs 62
 • Singleplayer Distance 28502 KM
 • Singleplayer Economy 46.46 L/100KM

 • TruckersMP Jobs 24
 • TruckersMP Distance 15284 KM
 • TruckersMP Economy 43.85 L/100KM

ATS Stats


 • Singleplayer Jobs 11
 • Singleplayer Distance 7082 KM
 • Singleplayer Economy 47.42 L/100KM

 • TruckersMP Jobs 0
 • TruckersMP Distance 0 KM
 • TruckersMP Economy 0 L/100KM