SamTheTacoYT [LazyT]


ETS2 Stats


 • Singleplayer Jobs 126
 • Singleplayer Distance 63528 KM
 • Singleplayer Economy 52.29 L/100KM

 • TruckersMP Jobs 132
 • TruckersMP Distance 72206 KM
 • TruckersMP Economy 45.02 L/100KM

ATS Stats


 • Singleplayer Jobs 8
 • Singleplayer Distance 4023 KM
 • Singleplayer Economy 41.34 L/100KM

 • TruckersMP Jobs 12
 • TruckersMP Distance 5051 KM
 • TruckersMP Economy 61.27 L/100KM